โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาแล

Read more

โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาแล

Read more

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาแล

Read more

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนธัญรัตน์

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาแล

Read more

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาแล

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนสตรีอ่างทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more