โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาจัดworkshop ในหัวข้อ “อนุกรมวิธาน อณูชีววิทยา และนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล”

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

Read more

โครงการอบรมเรื่อง “การยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเพื่อถือครองสิทธิ์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

พิธีการต่อสัญญาความร่วมมือกับบริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more