การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชาชีววิทยา

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

สาขาวิชาชีววิทยา นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

นักศึกษาสหกิจศึกษา ส

Read more

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรม เรื่อง “Introduction to product developments for healthy food and drink trends in 2017”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ให้ความรู้ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเ

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ยีสต์ในการทำหมั่นโถวให้กับชุมชนคลองห้า

อาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more