ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

การจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนางานของสายสนับสนุนการ ประเด็น การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมประกวดการจัดการความรู้

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” (Knowledge Management to be Innovetive University (KM12))

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช

Read more

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more