คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีึ่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more