การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ RMUTT’ Smart Teacher Model ครั้งที่ 1

อาจารย์ประจำคณะวิทยา

Read more

ค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 8 ค่ายนวัตกรรม

บริติช เคานซิล ประเท

Read more

การจัดทำแผนกลยุทธ์ และการบูรณาการ STEM กับการพัฒนาทักษะสำหรับกรมกิจการผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4

คณาจารย์ คณะวิทยาศาส

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 3

คณาจารย์ คณะวิทยาศาส

Read more

โครงการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2557

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more