โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

ดร.อนันต์ บุญปาน รอง

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics Education)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การประกวดโครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การประกวดโครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556

ดร.วิชัย พยัคฆโส รอง

Read more

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามกับสถาบันคลังสมองของชาติ ณ Hanoi University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

นักศึกษานำเสนอในหัวข้อโครงงาน STEM เบื้องต้น

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม ใช้หลักการ STEM Education บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา เคมี 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

การประชุมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ STEM

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more