คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย

บรรณาธิการหนังสือหญิ

Read more

พิธีไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

กิจกรรมรับน้องใหม่ 2554

นักศึกษาใหม่ คณะวิทย

Read more

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย

Read more

โครงการปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

ภาพการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์

ภาพการเลือกตั้งกรรมก

Read more

โครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์

คณาจารย์คณะวิทยาศาสต

Read more

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more