โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ภาพกิจกรรมโครงการดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนและสภาวะสิ่งแวดล้อม

คณาจารย์สาขาวิชาสถิต

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

นักศึกษาจาก Seoul Women University, South Korea เข้าการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะฯ

ผู้บริหารและ คณาจารย

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอน ภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมีจัดโครงกา

Read more

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับรางวัล จากการประกวด โครงการจุดประกายงานวิจัย

ตามที่สถาบันวิจัยและ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมทำบุญสร้างและฉลองพระพุทธรูปหินอ่อนปางจักรพรรดิ์

ผู้บริหารและคณาจารย์

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน SAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more