ITE East College เยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารและคณาจารย์

Read more

โครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ สนับสนุนศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

งานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลผลงานประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนสตรีอ่างทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more