พิธีแสดงความยินดีและมอบโล่รางวัลผลงานประกวดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนสตรีอ่างทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more