การบรรยาย เรื่อง กรอบมาตรฐาน CMMI กับการการพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

ทำบุญประจำปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์ และเจ้าหน้า

Read more

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar Universidade do Porto,Portugal เยี่ยมคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

มทร.ธัญบุรี จัดทอดผ้าป่าต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก คืนสีเขียวให้มหาวิทยาลัยฯ

18 มกราคม ของทุกปี ค

Read more

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาและแสดงผลงานทางด้านสหกิจศึกษา RT55

เมื่อวันพุธที่ 18 มก

Read more

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมใจปลูกต้นไม้รอบคณะฯ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

ภาพการบรรยายเรื่อง หลักเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อวิจัย

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University, ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมคณะวิทยา่ศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more