บริษัท Samsung ได้เข้าพรีเซนต์โครงการ Samsung SMART TV ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันอังคารที่ 7

Read more

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ สถานีดาวเทียมไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์สาขาวิทยาการ

Read more

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ “Project Based Learning”

การจัดการเรียนรู้แบบ

Read more

ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ อาจารยประจําสาขาวิชาชีววิทยาไดรับรางวัล

ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเ

Read more

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาแล

Read more

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ 3rd University Scholars Leadership Symposium 2012

นายจิรภัทร น้ำแก้ว น

Read more

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more