มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

Prof.Dr.Masayoshi Ok

Read more

พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 (21 พฤศจิกายน 2555)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

หลักสูตรเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกงาน

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

กิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบปะนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาช่วยงาน CONIAPS 2012

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการจัดการองค์ความรู้ KM (Knowledge management)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more