โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการพัฒนาทักษะการให้บริการที่ดีเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ภาพกิจกรรม “โครงการจริยธรรมนำทาง ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข”

คณะวิทยศาสตร์และเทคโ

Read more

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเท

Read more