โครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

ภาพบรรยากาศ โครงการ

Read more

โครงการฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการและอาคารสถานที่หลักสูตร “การทำงานอย่างปลอดภัย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การจัดทำ KM ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

การจัดทำ KM ภาควิชาค

Read more