โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การวิเคราะห์ปัญหาและกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

กิจกรรมการตรวจหาสารเสพติดของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการตรวจหาสารเ

Read more

โครงการย่อยที่ 1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเขียนหนังสือราชการสำหรับผู้ปฏิบัติงานธุรการ

โครงการย่อยที่ 1 การ

Read more

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM)

คณาจารย์และเจ้าหน้าท

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร Introduction C#

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

ภาพพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCIENCE GAMES 2013)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด-

Read more

โครงการศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการนำไปใช้ประโยชน์

อาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University (HIU)

อาจารย์ ทรงพล กลับวง

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรปริญญาโท IT

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more