อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหารคณะวิทยาศาส

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการณ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการศึกษาดูงานและอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

คณาจารย์คณะวิทยาศาสต

Read more