งานสหกิจศึกษา จัดอบรมเรื่อง ทบทวน/ตรวจสอบเอกสาร สก.1-16 และประสานงานสถานประกอบการ

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

ภาพการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more