ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมย่

Read more

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ฝ่ายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

Read more

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2556

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

Read more

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

โครงการอบรมการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมนำเสนอแนวทางสำหรับการควบคุมหลอดไฟในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

คณะวิจัยของโครงการพั

Read more

การประกวดโครงงานสหกิจ -วิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับคณะฯ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช

ผู้บริหาร คณาจารย์ แ

Read more