พิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา

งานสหกิจศึกษาคณะวิทย

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจ

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) คณะกรรมการดำเนินงานด้านการวิจัย ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจ

Read more

ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1/2556 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

บริษัท NXP Semiconductors Singapore Pte Ltd เข้าร่วมนำเสนอแนวทางสำหรับการควบคุมหลอดไฟในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

คณะวิจัยของโครงการพั

Read more

ภาพงานปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

งานปัจฉิมนิเทศและจัด

Read more

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ผู้บริหารแห่งปี” ประจำปี 2556

ผู้บริหาร คณาจารย์ แ

Read more