โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

โครงการฝึกอบรมเสริมท

Read more

ผศ.ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม ใช้หลักการ STEM Education บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา เคมี 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

บันทึุกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และ โรงเรียนธัญรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

โครงการอบรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

การประชุมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ STEM

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

ภาพฝ่ายพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานัก

Read more

การนำเสนอโครงร่างสัมมนาของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

นักศึกษาชั้น ปีที่ 4

Read more

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมรับชมการสาธิตการทำงานของเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยของผู้พิการทางสายตา

ขอเชิญบุคลากรและนักศ

Read more

ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555

บัณฑิตคณะวิทยาศาตร์แ

Read more