โครงการอบรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

การประชุมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการ STEM

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

ภาพฝ่ายพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาวินัยนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานัก

Read more