คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าแด่รองอธิการและผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ประชุมความร่วมมือกับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์จตุรพิธ เกราะ

Read more

การถ่ายทำรายการจากช่อง ไทย พี บี เอส เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา

คณะผู้จัดจากช่อง ไทย

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต (Premium)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

หอการค้าจังหวัดปทุมธานีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 หัวข้อ: หัวข้อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้น

งานสหกิจศึกษาคณะวิทย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเ

Read more

บริษัทคอทโก้พลาสติกส์จำกัด เข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 11 ธันวา

Read more