ทำบุญสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปี2557

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

การประกวดโครงงานนักศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

การประกวดโครงงานนักศ

Read more

ภาพบรรยากาศแสดงนิทรรศการ ของภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศศแสดงนิทร

Read more

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ และเกมส์ของสาขาวิชา งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน

Read more

มอบรางวัลโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมวันที่ 19 มกราคม 2557

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร งานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2557

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นา

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรม เดินวิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการจรวดขวดน้ำ วันที่ 18 มกราคม 2557

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more