โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการประกวดทูตวัฒนธรรม

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามกับสถาบันคลังสมองของชาติ ณ Hanoi University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

ผู้จัดโครงการ BRAND’S GEN ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด เข้าประชาสัมพันธ์โครงการ BRAND’S GEN ปี 7

ทีมงานผู้จัดโครงการ

Read more

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ “โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

การบรูณาการความรู้ในวิชาชีวเคมีทั่วไปและปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป แก่นักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ “ โครงการชีวเคมีในชีวิตประจำวันจากพี่สู่น้อง ”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมมารยาทไทย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Professor Wang Li , Dean of International College จาก Zhejiang University ประเทศจีน

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more