โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more