บรรยายความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและการสืบค้นให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

โครงการร่วมมือร่วมกันฝ่าฟันฐานวิทย์ (คณิต-คอมพ์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

งานแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Goodbye Senior COMTECH 2013

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิต Goodbye Senior 2013

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 อัลบัม3

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 อัลบัม 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 อัลบัม 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

อาจารย์สาขาวิชาฟิสิก

Read more

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมี ประจำปี 2556

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

การถ่ายทำรายการจากช่อง ไทย พี บี เอส เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา

คณะผู้จัดจากสถานี ไท

Read more