การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555

คณะผู้บริหารและคณาจา

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคการศึกษา 2/2556

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ “Innovation Computer Symposium 2014”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

ประชุมเพื่อหารือในการลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more