หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด

หัวหน้างานสหกิจศึกษา

Read more

การประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การประกวดโครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับงานประกันคุณภาพ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

พิธีรดน้ำดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2557

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more