โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ”

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะกรรรมการตรวจประเม

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ ๑๙ ปี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics Education)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more