การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2556

คณะกรรรมการตรวจประเม

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ ๑๙ ปี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more