โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ”

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more