สาขาวิชาชีววิทยา นำนักศึกษาไปศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนแบบบูรณาการ ณ ตำบลโคกขาม

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นำนักศึกษาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สุวรินทร์   ปั

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more