งานทำบุญศูนย์เครื่องมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์เครื่องมือ คณะว

Read more

ทำบุญสาขาวิชาสถิติประยุกต์

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

รายการ INNOVATIVE VARIETY สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว

รายการ INNOVATIVE VA

Read more

โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Pathogenic yeasts associated with insects and experimental waste management”

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาจาก Seoul women’s University ประเทศเกาหลี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

ดร.อนันต์ บุญปาน รอง

Read more

นิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ “ทักษะการคิดเลขเร็ว”

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more