สาขาวิชาชีววิทยาจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ZOTERO สำหรับการจัดเก็บรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒน

Read more

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒน

Read more

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท ไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒน

Read more

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (ICONSAT)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

Dr.Ishimoto จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Dr.Ishimoto จากคณะวิ

Read more

การบรรยายพิเศษของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Dr. Tauer หัวหน้าห้อ

Read more

โครงการอบรม เรื่อง Microscopic Image Processing

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more