Dr.Ishimoto จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Dr.Ishimoto จากคณะวิ

Read more

การบรรยายพิเศษของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Dr. Tauer หัวหน้าห้อ

Read more

โครงการอบรม เรื่อง Microscopic Image Processing

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more