โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.วรนุศย์ ทองพูล อา

Read more

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ร่วมแสดงผลงานในงาน TALENT MOBILITY FAIR 2015

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเ

Read more

โครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ชุมชนบึงกาสาม อ.หนองเสือ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

ภาพบรรยากาศ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก

ภาพบรรยากาศ บุคลากรแ

Read more