บรรยากาศการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more

โครงการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 4

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more