โครงการคณิตศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดปทุมธานีแบบยั่งยืน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

นักศึกษาปริญญาโทเคมีนวัตกรรม จัดโครงการเอื้ออาทรเด็กด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กไทย ณ สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต

นักศึกษาปริญญาโทเคมี

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพอาหาร GMP & HACCP

สาขาวิชาชีววิทยา จัด

Read more

โครงการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ แก่โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอธัญบุรี

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2557 และนักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

ในวันที่ 26 พฤษภาคม

Read more