โครงการ “ที่ปรึกษาวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (คลินิกวิจัย)”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การอบรมการใช้ระบบ e-office สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

อาจารย์นิติ วิทยาวิโ

Read more

ประชุมวางแผนการดำเนินการ “การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology (TICST2015)

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการจัดทำระบบสารสนเทศชุมชนเพื่อการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน”

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 4

คณาจารย์ คณะวิทยาศาส

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าพบคณบดีเพื่อปรึกษาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

งานบุญครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชี

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ STEM” รุ่นที่ 3

คณาจารย์ คณะวิทยาศาส

Read more