โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

ศึกษาเรียนรู้การแก้ปัญหาดินกรดด้วยนวัตกรรมชีวภาพกล้าเชื้อรา

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเ

Read more

ศึกษาการเรียนรู้วิธีการหาอัตราการผลิตพืชไร่ในระบบนิเวศและการเรียนรู้วัฒธรรมการเกี่ยวข้าวของชุมชน

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเ

Read more

ประชุมวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more