แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Stem cell for cardiac regeneration: The role of endogenous biolipid” โดย Professor Dr. Anwar Baydoun

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more