โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาสาตร์และเทคโ

Read more

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา1/2558 ภาควิชาเคมี

นักศึกษาภาควิชาเคมี

Read more

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา 1/2558 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาคณิต

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากหลักสูตรและรายวิชา”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 สาขาวิชาชีววิทยา

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 สาขาวิชาฟิสิกส์

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิ

Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และประกวดโครงงานสหกิจกศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more