ทำบุญประจำปีสาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชาคณิต

Read more

งานหลักสูตร วท.ม เคมีประยุกต์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Modification of Natural Rubber Sheets by Polyethyleneimine-functionalized Poly(methyl methacrylate) Particles”

งานหลักสูตร วท.ม เคม

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อทำข้อสอบมาตรฐาน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

รมว.วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมผลงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเปิดงาน 41 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน

Read more

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณบดีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก NPUST,สาธารณรัฐไต้หวัน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการแข่งขันเชิงปฏิบัติการด้าน Network ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more