นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตไวน์ ณ บริษัท พีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด จัดประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

ประชุมหารือด้านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย

ภาควิชาคณิตศาสตร์และ

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

นางสาวจุฑาทิพย์ เถาม

Read more

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การจัดทำแผนกลยุทธ์ และการบูรณาการ STEM กับการพัฒนาทักษะสำหรับกรมกิจการผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร

Read more

พิธีประดับติ้ง-ประดับไทน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more