โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทึ่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Engineering Applications in a Food System” โดย Prof.Subaramaniam Sathivel

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2558 เรื่อง ภาษาไทยเพื่อการฝึกประสบการวิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์จากเกสรบัวหลวง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

ภาควิชาเคมี นำนักศึกษาไปเพิ่มพูนทักษะทางเคมีชีวภาพ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ณ บริษัท ดรีมเมอร์โซลูชั่น จำกัด

ผศ.ดร. นิตยา โง้ววัฒ

Read more

สัมมนาทางวิชาการ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “Virtual Reality and Augmented Reality (VR and AR)”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา” คืออะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more