เลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร ในหัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา” คืออะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน ครั้งที่ 3

บริษัทที่ปรึกษาด้านบ

Read more

โครงการเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอน”

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more