โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2558 เรื่อง ภาษาไทยเพื่อการฝึกประสบการวิชาชีพ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์จากเกสรบัวหลวง

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

ภาควิชาเคมี นำนักศึกษาไปเพิ่มพูนทักษะทางเคมีชีวภาพ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ณ บริษัท ดรีมเมอร์โซลูชั่น จำกัด

ผศ.ดร. นิตยา โง้ววัฒ

Read more