โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Engineering Applications in a Food System” โดย Prof.Subaramaniam Sathivel

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more